Regulamin składek członkowskich

Regulamin składek członkowskich
Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „Świt”

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”, zwany dalej WKSN „Świt” Wrocław, zrzesza członków zwyczajnych, juniorów, członków honorowych i członków wspierających.

2.      Zarząd WKSN „Świt” Wrocław prowadzi ewidencję członków, przechowuje dokumenty dotyczące ich przyjmowania, skreślenia i wykluczenia oraz rezygnacji, a także prowadzi rejestr opłacania składek członkowskich.

3.      Zgodnie z §17 pkt. 2.4. Statutu WKSN „Świt” Wrocław, członkowie są zobowiązani
do regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Składki członkowskie

§ 2

1.      Termin płatności ustala się na dzień 31 marca każdego roku. Dotyczy również osób, które mają zobowiązania składkowe za poprzednie lata.

2.      Z dniem 1 kwietnia danego roku – członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok zostaną wykreśleni z ewidencji i wykreśleni z listy członkostwa.

§3

1.         Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 10 złotych, natomiast dla ponownych wstępujących po uprzednim wykreśleniu z listy członka klubu sportowego opłata wpisowa wynosi 25 złotych (dla aktywnych członków klubu sportowego) i 15 złotych (dla nieaktywnych członków klubu sportowego nie zajmujący się sportem).

2.         Dla członków, którzy uczestniczą na zajęciach sportowych (aktywni członkowie klubu sportowego) obowiązuje składka członkowska:

  • Osoby  pracujące  – 120 złotych,
  • Osoby uczące się – 70 złotych,
  • Osoba, która bierze udział tylko w meczach oldbojów - 70 złotych.

3.         Dla członków, którzy nie zajmują się sportem obowiązuje składka członkowska:

  • Osoby jako członkowie wspierający (pracujące i niepracujące) – 25 złotych,

4.         Od osób do lat 15 – nie pobieramy składek członkowskich.

5.         W przypadku wstąpienia do klubu od września każdego roku opłaty dla osób uczących się i uczestniczących w zawodach sportowych wynoszą: opłata wpisowa 10 złotych, składka członkowska 35 złotych. Opłaty dla pozostałych osób - opłata wpisowa 10 złotych,  składka członkowska 60 złotych. W obu przypadkach obowiązuje termin płatności do 30 września każdego roku.

6.         Wszystkich zawodników startujących w zawodach sportowych oraz korzystających
z sali treningowej obowiązuje uregulowanie składki członkowskiej pod rygorem zakazu wstępu na salę lub wyjazdu na zawody.

7.         W przypadku przekroczenia ostatecznego terminu wpłaty obowiązywać będą karne odsetki  jednorazowa opłata w wysokości 20 złotych dla dorosłych, 10 złotych dla osób uczących się.

§4

1.         Członkowie WKSN „Świt: Wrocław, będący w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się
o możliwość rozłożenia opłat składki członkowskiej na raty.

2.         W przypadku rozłożenia na raty ustala się, że I ratę winno się wpłacić co najmniej 50% stawki składki rocznej i wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca, natomiast
II ratę do 30 września danego roku.

 

3. Postanowienia końcowe

§5

Niniejszy regulamin został zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2017 roku uchwałą nr 8

Zarządu WKSN „Świt” Wrocław.