Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy
Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „Świt”

 

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Świetlica Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących „Świt” jest miejscem spotkań członków klubu i sympatyków Klubu WKSN „ŚWIT” Wrocław, oraz miejscem gdzie prowadzona jest działalność statutowa WKSN „Świt” Wrocław.

2.      Godziny otwarcia określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych
dla członków zgodnie ze statutem WKSN „Świt” Wrocław.

 

2. Zasady korzystania ze świetlicy

§ 2

1.      Świetlica WKSN „Świt” Wrocław jest dostępna dla członków

2.      W świetlicy obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

3.      Osoby, którym udostępniona jest świetlica ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie mienia, w tym za działania osób, którymi się opiekują, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.

4.      Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż., dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.

5.      W świetlicy obowiązuje bezwzględny zakaz działań promocyjnych czy agitacyjnych. Zakaz obejmuje wystąpienia publiczne, rozwieszanie plakatów czy informacji bez zgody Zarządu WKSN „Świt” Wrocław.

6.      Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować nałożenie kar przewidzianych
w § 42 Statutu WKSN „Świt” Wrocław.  

 

 

3. Postanowienia końcowe

§5

Niniejszy regulamin został zatwierdzony w dniu 18 stycznia 2014 roku uchwałą nr 2

                                                                                                                          
                                                                                                Zarządu WKSN „Świt” Wrocław